VOORPAGINA
ALLE SITES
INLOGGEN
REGISTREREN
SUGGESTIES
FORUM

Cassatieblog.nl Nieuws Headlines


NL sectie's:
- Wereld
- Buitenland
- Binnenland
- Sport nieuws
    - Voetbal nieuws
    - Formule 1 nieuws
    - Wielrennen
    - Ajax nieuws
    - Feyenoord nieuws
    - PSV nieuws
- Economie
- Wetenschap
- Showbiz/Media
- Computer nieuws
- Gaming nieuws
    - PS4 nieuws
    - PS3 nieuws
    - Xbox One nieuws
    - Xbox 360 nieuws
- Hardware nieuws
27-09-22 (15:45)   Cassatievlog #030 | Het rechtsmiddel van herroeping
26-09-22 (12:45)   Het vervallen van voorwaardelijke indexering voor gewezen deelnemers levert geen ongerechtvaardigde ongelijke behandeling op
26-09-22 (10:28)   Immuniteit van jurisdictie bij ontslag medewerker consulaat
22-09-22 (17:59)   Redelijke kosten ter vaststelling van de schade: wanneer voor rekening van de verzekeraar?
20-09-22 (12:59)   Cassatieblog #029 | Wie moet bewijzen wat aan een vervoerder is meegegeven?
16-09-22 (17:14)   Geen schriftelijke depotovereenkomst nodig voor zekerheidstelling
16-09-22 (16:59)   Herroeping van een vonnis of arrest omdat een partij stukken heeft achtergehouden
13-09-22 (15:14)   Cassatievlog #028 | Zekerheidstelling voor de proceskosten - wat zijn de eisen?
06-09-22 (16:14)   Mag de rechter afwijken van de Recofa-richtlijnen voor faillissementen en surseances?
06-09-22 (15:28)   Mag de verhuurder voor een oude huurschuld beslag leggen op latere huurtoeslag?
01-09-22 (18:14)   Hoge Raad preciseert rechtspraak over vergoeding van schokschade
01-09-22 (13:59)   Eisen aan een verzoek om een voorlopig getuigenverhoor
30-08-22 (17:59)   Voor per abuis gelegd beslag op zaken van een derde geldt geen risicoaansprakelijkheid
25-08-22 (16:59)   Een rechter mag geen dwangsom verbinden aan de verplichting tot zekerheidstelling in het kader van de uitvoerbaarheid bij voorraad
25-08-22 (16:45)   Wanneer heeft de ontvanger een verplichting tot ambtshalve vermindering van betekeningskosten?
25-08-22 (16:45)   Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de curator tot het wijzigen of maken van huwelijkse voorwaarden staande het huwelijk van de onder curatele gestelde
21-07-22 (17:28)   Causaal verband tussen misleidende mededelingen van Staatsloterij en de aankoop van loten?
21-07-22 (17:28)   Oude zakelijke rechten: watervaste visrechten na verlegging van het water
20-07-22 (11:45)   Geen oordeel Hoge Raad over uitleg Belgisch recht
19-07-22 (15:45)   Cassatievlog #027 | Het verzoek om een voorlopig getuigenverhoor
16-07-22 (14:28)   Cassatievlog #026 | Over de uitleg van het begrip 'hoofdveroordeling' in de dwangsommenregeling
14-07-22 (17:59)   Wijziging van eis in een renvooiprocedure?
12-07-22 (17:14)   Verbod op gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw is niet onverbindend
11-07-22 (11:59)   De exhibitieplicht en toetsing van een beroep op zelfrealisatie in het onteigeningsrecht
11-07-22 (09:45)   Wvggz: samenhang inhoud klacht en verzoek schadevergoeding; gevolgen voor termijn beroep en omvang rechterlijke beoordeling
08-07-22 (16:45)   Familie- en gezinsleven staat slechts in uitzonderlijke omstandigheden in de weg aan uitlevering
07-07-22 (16:28)   Verpanding van onoverdraagbare vorderingen?
06-07-22 (09:28)   Cassatievlog #025 | Maakt onoverdraagbaar ook onverpandbaar?
04-07-22 (18:59)   Wachtgeldregeling en transitievergoeding?
01-07-22 (17:45)   Aansprakelijkheid van Dexia voor aandelenlease-producten waarbij een tussenpersoon is betrokken
01-07-22 (12:45)   Recht op hoor en wederhoor in de WETS-procedure
01-07-22 (12:28)   Reservering van proceskosten in cassatie
30-06-22 (11:14)   Ambtshalve toetsing wettelijke informatieplichten: de Hoge Raad ziet af van beantwoording aanvullende prejudiciële vragen
28-06-22 (15:45)   Geen ruimte voor vuistregel bij beoordeling of sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer
28-06-22 (13:14)   Cassatievlog #024 | Ontslag na grensoverschrijdend gedrag
27-06-22 (15:45)   Concurrentiebeding en belang werkgever om werknemer nog een tijd in dienst te houden
23-06-22 (09:28)   De werking van art. 139 Rv in hoger beroep
22-06-22 (09:45)   Cassatievlog #023 | De werking van art. 139 Rv in hoger beroep
20-06-22 (16:14)   Economische eigendom en de inbreng daarvan in een vennootschap
16-06-22 (18:14)   Geen arbeid, geen loon: de (oude) loonrisicoregeling bij een doorstart na faillissement
16-06-22 (18:14)   Over de uitsluiting van 'grote' wederpartijen en de risicoaansprakelijkheid van de bewaargever
16-06-22 (18:14)   De opsomming van matigingsgronden in art. 2:248 lid 4 BW is limitatief
15-06-22 (09:28)   Cassatievlog #022 | Over het begrip economische eigendom
13-06-22 (17:45)   Directe actie als rechtsvordering op aansprakelijkheidsverzekeraar is verjaard?
09-06-22 (15:45)   Het belemmeringsverbod geldt niet zonder meer voor ter beschikking gestelde zzp'ers
08-06-22 (11:59)   Ambtshalve cassatie door de Hoge Raad?
07-06-22 (21:59)   Cassatievlog #021 | Geen arbeid, wel loon?
02-06-22 (11:45)   Toepassing woningwaardestelsel bij ontbreken van een (representatieve) WOZ-waarde
24-05-22 (10:14)   Cassatievlog #020 |Prejudiciële vragen over de rechtsgevolgen van draagmoederschap
20-05-22 (21:59)   Gezag van gewijsde van een nadelige beslissing bij een volledig gunstig dictum?
19-05-22 (10:45)   De rechtsgevolgen van draagmoederschap
18-05-22 (16:14)   Cassatievlog #019 | Gezag van gewijsde van nadelige dragende overweging
16-05-22 (13:14)   Wvggz; aanwijzing andere zorgverantwoordelijke vraagt om uitdrukkelijke beslissing geneesheer-directeur
13-05-22 (15:59)   Zijn de kosten van vervanging van asbesthoudende daken bereddingskosten?
06-05-22 (17:45)   Overgangsrecht voor erfpachtafhankelijke opstalrechten en de openbaarheid van digitale zittingen
05-05-22 (16:14)   Ontvankelijkheid van een bij verzetexploot ingestelde reconventionele vordering bij niet ontvankelijkheid van het verzet
03-05-22 (13:59)   Cassatievlog #018 | Letselschade en toerekening
02-05-22 (17:59)   Aanvang van de verjaringstermijn bij een vordering tot schadevergoeding
02-05-22 (10:45)   Is de verwekker belanghebbende in een procedure over een verzoek tot wijziging van de voornamen van een minderjarig kind?
29-04-22 (14:28)   Een (kenbare) grief tegen een voor appellant nadelig oordeel?
29-04-22 (12:14)   Cassatievlog #017 | Procedure over naamswijziging van een kind: is de verwekker belanghebbende?
29-04-22 (10:14)   Niet-ontvankelijkheid bij overschrijding betekeningstermijn verzoekschrift tot echtscheiding
28-04-22 (19:45)   Letselschade geeft in beginsel aanleiding voor een ruimere toerekening
28-04-22 (15:59)   Het laten verstrijken van de termijn om verzoekschrift tot echtscheiding te betekenen aan de andere echtgenoot, levert niet zonder meer niet-ontvankelijkheid op
28-04-22 (11:28)   Een afbeelding van een lookalike kan een portret zijn
26-04-22 (16:14)   Cassatievlog #016 | Lookalike Max Verstappen in filmpje is wel een portret
21-04-22 (15:14)   Executeur treedt op als privatief vertegenwoordiger van de erfgenamen
21-04-22 (12:14)   Verblijf in een wisselwoning tijdens renovatie: heeft de huurder dan ook aanspraak op de minimumbijdrage voor de kosten van verhuizing?
12-04-22 (10:28)   Cassatievlog #015 | Vergoeding van verhuis- en inrichtingskosten bij renovatie
11-04-22 (15:45)   Vernietiging aansprakelijkheid voor schade door sinkhole
07-04-22 (19:59)   Levert toewijzing van verklaring voor recht een executoriale titel op?
07-04-22 (16:45)   Huur van bedrijfsruimte: opzegging wegens dringend eigen gebruik
05-04-22 (14:45)   Cassatievlog #014 | Opzegging huurovereenkomst van bedrijfsruimte wegens dringend eigen gebruik
31-03-22 (20:45)   Vermoedelijke biologische vader in beginsel verplicht om mee te werken aan een DNA-onderzoek
29-03-22 (14:45)   Cassatievlog #013 | Voorlopig getuigenverhoor en collectieve actie
28-03-22 (19:28)   Gewone verblijfplaats in de zin van art. 8 lid 1 Brussel II-bis
24-03-22 (17:28)   De avondklok en de separate inwerkingstelling van de Wbbbg
24-03-22 (17:14)   Bankgarantie geen vervangende zekerheid als bedoeld in 5%-regeling nieuwbouwkopers
22-03-22 (15:45)   Cassatievlog #012 | Avondklok had toereikende wettelijke basis
22-03-22 (14:59)   Cassatievlog #12 | Avondklok had toereikende wettelijke basis
21-03-22 (15:45)   Wvggz; ook klachtprocedure bij verplichte zorg zonder titel
17-03-22 (13:14)   Prejudiciële vragen: Algemene Verordening Gegevensbescherming en grondslag voor verwerking persoonsgegevens BKR
17-03-22 (12:59)   Voorlopig getuigenverhoor in collectieve acties: enkel wanneer voldoende aannemelijk is dat is voldaan aan art. 3:305a BW
15-03-22 (14:45)   Cassatievlog #011 | Bevoegdheid Nederlandse rechter bij ontbinding arbeidscontract
14-03-22 (10:59)   Genderneutrale registratie in een geboorteakte: is de rechter of de wetgever aan zet?
10-03-22 (17:45)   Verschillende rechtsverhoudingen bij werknemerspensioenen
08-03-22 (17:14)   Cassatievlog #010 | WHOA niet van toepassing op achterstallige pensioenpremies
03-03-22 (19:45)   Geldt het opzegverbod tijdens ziekte als de werknemer ziek wordt nadat de 'UWV-aanvraag' is gedaan?
03-03-22 (18:59)   Prejudiciële vraag: vordering bedrijfstakpensioenfonds valt buiten reikwijdte WHOA-akkoord
01-03-22 (14:45)   Prejudiciële vragen; Nederlanderschap: bezit van staat en het begrip "geboorteakte"
24-02-22 (18:45)   Huur van woonruimte: een door de rechter met bepaalde tijd verlengde huurovereenkomst eindigt niet van rechtswege
24-02-22 (18:14)   Ambtshalve afwijzing van beroep op verjaring vanwege nieuwe verjaringstermijn van art. 8:1720 BW
24-02-22 (17:14)   Prejudiciële procedure over informatieverplichtingen van de verzekeraar bij een beleggingsverzekering
24-02-22 (16:45)   Conservatoir leveringsbeslag op een merkrecht en een latere overdracht aan een derde
24-02-22 (13:45)   Benoeming twee nieuwe raadsheren Hoge Raad
22-02-22 (16:59)   Cassatievlog #009 | Koopovereenkomst en subsidie
19-02-22 (17:14)   Subsidieregeling en koopovereenkomst
19-02-22 (15:14)   Subsidie in koopovereenkomst
17-02-22 (20:59)   Mag de werkgever finale kwijting als voorwaarde stellen voor instemming met 'Xella-voorstel'?
17-02-22 (17:45)   De omvang van de stelplicht ten aanzien van de geleden schade bij een meetfout door een NVM-makelaar
meer Cassatieblog.nl nieuws...
 Persoonlijke sites:
Geen persoonlijke sites

Actueel Nieuws:

Voetbal nieuws:
Eredivisie:

Voetbal nieuws:

Overige Sporten:

Gaming:

Politiek:

Bedrijven:

Computer, Gadgets & Internet:

Algemeen Nieuws:

TV / Media / Muziek:

Landen / Gebieden:

Provincies:

Steden:

Steden buitenland:

Overige Subsectie's:

En verder...
Copyright © 2001-2022 - Headliner.nl - Content & Design: Splendense - cookie instellingen
Cassatieblog.nl Nieuws Headlines Headliner: Het laatste en meeste Cassatieblog.nl Nieuws Headlines verzameld!